ประชุมการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาของ U-Multirank

อ่านเพิ่มเติม

วจก. เข้าพบผู้บริหารสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

SCIการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร(Non degree)

อ่านเพิ่มเติม

การตัดสินประกวดผลงานร้อยกรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

อ่านเพิ่มเติม

รมว.อว. ชี้การทำแผนพัฒนานโยบายราชภัฏ ต้องเขียนเพื่อจะชนะ

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการผลิตกระปุกออมสินจากเศษกระดาษ (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

วจก อบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติณ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม