อบรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธบุรี 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 279

แชร์ข้อมูล ::