SCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562


 

SCIDRU ร่วมนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)  จัดงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562” เมื่อระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก  โดยมี พลโทณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นประธานเปิดงาน

ในงานนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในนิทรรศการวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และอาจารย์วรวิทย์ ลีลาวรรณ นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยภายในงานนิทรรศการ อาทิ 

  1. ระบบธนาคารขยะของนายกรรณ แซ่อึ้ง และอาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนางสาววันเพ็ญ หอมขจร นางสาวชวดี อ้นป้อม และ อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  3. การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ ของนายพิทักษ์ สาริการ  นางสาวโสริญา เนตรประไพ  นางสาวภูริชญา อามาตรกัน อาจารย์รัตนนุช จันทร์เพ็ญ และอาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4. การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  5. การพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสําหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบรีไซเคิล เพื่อใช้งานในชุมชนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ และอาจารย์วรวิทย์ ลีลาวรรณ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

“นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับครูและนักเรียนนายร้อย ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในผลงานวิจัยทางทหารและความมั่นคง โดยมีผลงานจัดแสดงจากหลากหลายมหาวิทยาลัยร่วมกับผลงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 795

แชร์ข้อมูล ::