โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี คุณกฤตภาศ ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษบริษัท JOBTOPGUN และคุณวิชัย  วรธานีวงศ์ เจ้าของและผู้อำนวยการ www.ceofanclub.com เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานและสามารถหางานทำได้หลังสำเร็จการศึกษา  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::