Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาหน่วยงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมี นายจิรายุ พลับสวาท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 309

แชร์ข้อมูล ::