โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศิลปินแห่งชาติ


 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศิลปินแห่งชาติ


วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศิลปินแห่งชาติ เรื่อง ศิลปะร่วมสมัย ไทย-เทศ Thai- International Contemporary Art ณ บ้านศิลปินแห่งชาติ กมล ทัศนาญชลี ซอยกรุงธนบุรี 1 วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านศิลปกรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการศิลปกรรมในด้านการผลิตงานผลสร้างสรรค์กับศิลปินแห่งชาติ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ  เขียดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 390

แชร์ข้อมูล ::