ประชุมเตรียมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ฯ และมอบสื่อ


 

ประชุมเตรียมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ฯ และมอบสื่อ


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผศ.วัฒนชัย ชูมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และ อ.จิระพงศ์ ฉันทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้สภาวะโลกร้อนและระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาธรรมชาติ อีกทั้งยังได้มอบสื่อการเรียนการสอนที่ทางคณะครุศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 717

แชร์ข้อมูล ::