การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้ง2


 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้ง2


เมื่อวันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 2   ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี  อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีกรรมการร่วมวิพากษ์ได้แก่ 

  1. ผศ.ดร.กำพล   นันพงษ์  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. นายสุวิทย์   วรรณประดิษฐ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด
  3. นางลาภิสรา   บุญปลูก   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
  4. นายชำนาญ   ชุ่มเย็น  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 517

แชร์ข้อมูล ::