เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


 

เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 260

แชร์ข้อมูล ::