มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เข้าพบผู้บริหาร วจก


มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติเข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ Mind Education หรือ หลักสูตรเรื่องโลกของจิตใจ เพื่อการพัฒนาจิตใจและสุขภาวะทางอารมณ์ของเยาวชน และร่วมงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ “2019 World Festival” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ในการนี้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับการฟังหัวข้อดังกล่าว ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 382

แชร์ข้อมูล ::