การอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี


 

การอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ ห้อง 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วิทยากรโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการมาตรฐานและประเมินผล รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 


แหล่งที่มา :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::