โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัด “โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร พร้อมการบรรยายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย จาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนเขตต่างๆ เข้าฟังการบรรยายและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 589

แชร์ข้อมูล ::