ประชุมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับ TIFFA


วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดระบบการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์บัณฑิตา สุขเจริญ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 291

แชร์ข้อมูล ::