มรธ. แจกทุนเรียนดีฟรีให้นักศึกษาใหม่


 

มรธ. แจกทุนเรียนดีฟรีให้นักศึกษาใหม่


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายให้ทุนเรียนดี ยกเว้นค่าหน่วยกิตแก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดี มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป และกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคเรียน หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (GPAX) 4 ภาคเรียนหรือเทียบเท่า และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. (GPAX) 2 ภาคเรียน หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. โดยให้ผู้สมัคร แจ้งความประสงค์ขอทุนเรียนดี และนำใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันสมัคร หรือวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครที่ได้สิทธิรับทุนเรียนดีจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต (ค่าลงทะเบียนรายวิชา) โดยไม่ต้องชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 2488

แชร์ข้อมูล ::