มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนน ITA อันดับที่ 1


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนน ITA อันดับที่ 1


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้ 94.7 คะแนนจากคะเเนนเต็ม 100 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 80 แห่ง
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนนรวม 94.70 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คะแนนรวม 92.34 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 3809

แชร์ข้อมูล ::