แสดงความยินดีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


 

แสดงความยินดีปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม มอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอาจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 430

แชร์ข้อมูล ::