บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่ ร.๙


 

บำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่ ร.๙


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พระครูปริยัติวรานุสิฐ เจ้าอาวาส วัดประดิษฐาราม นำสวดมนต์บทปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา พร้อมทั้งถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเช้า วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงอาหารอาคาร ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐.น เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 279

แชร์ข้อมูล ::