อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


 

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 386

แชร์ข้อมูล ::