วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


 

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัด

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี  อาคาร  1  ชั้น 7

โดยได้เชิญ  ผศ.ดร.สุดาสวรรค์  งามมงคลวงศ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณฐิติรัตน์   รักจรรยาบรรณ  ครูประจำชั้นอนุบาล3 โรงเรียนอนุบาลวรรณสว่างจิต   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 358

แชร์ข้อมูล ::