อบรมทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


 

อบรมทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 กองพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะคอมพิวเตอร์และ ด้านความรู้ทางกฎหมาย ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::