ต่อวีซ่านักศึกษา


 

ต่อวีซ่านักศึกษา


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา นำนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี (Guangxi Agricultural Vocational College) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 คน ไปขอขยายเวลาวีซ่านักศึกษา 30 วัน และเปลี่ยนวีซ่า ณ กรมบังคับการตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 235

แชร์ข้อมูล ::