วิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


 

วิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย / ขอบคุณรูปถ่ายทั้งหมดจาก: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 239

แชร์ข้อมูล ::