สถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๒๗ ปี


เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ ๑๒๗ ปี ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สายหยุด จำปาทอง อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกรมการฝึกหัดครู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  คณาจารย์ บุคลากร และมีนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏมาร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก

จากนั้นมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ครูลายครามสู่ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21" 

โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ดำเนินการเสวนา) 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 926

แชร์ข้อมูล ::