การพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา


 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา


โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา จัดโครงการวันที่ 9 มีนาคม 2562  ณ ห้อง 252-254,256 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมระดมความคิด ถามตอบปัญหาในการจัดกิจกรรม

- กิจกรรมสายใยอาหาร ให้ผู้เรียนทราบถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

- กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้กล้องสองตา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 238

แชร์ข้อมูล ::