(English Bootcamp) สำหรับนักศึกษาครุ  คณะครุศาสตร์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับเจ้าของภาษา (English Bootcamp) สำหรับนักศึกษาครุ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)  จำนวนนักศึกษา 1,800 คน   ได้จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม- เดือนสิงหาคม  2562


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::