เพชรแห่งความภูมิใจ เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 

เพชรแห่งความภูมิใจ เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เมื่อวันพุธที่ 11 กันยาน พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษารวมกับองค์การบริหารนักศึกษาได้จัดโครงการ เพชรแห่งความภูมิใจ เพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “Smart and Beauty healthy new generation 2019” ณ โรงอาหารอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี ให้เกรียติเป็นประธานเปิดโครงการ เเละในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด / yb clinic /This shop /Esxense endless/Esxense cosmetics มีผลการประกวด ดังนี้ 1. นายจิรายุทธ   ชูดำ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ได้ตำเเหน่งชนะเลิศประเภทเดือน 

2.นายอุชุกร  โปรดสันเทียะ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับตำเเหน่งรองชนะเลิศลำดับ1ประเภทเดือน

3.นายจีรเมธ  ตรีกิจจำรูญ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับตำเเหน่งรองชนะเลิศลำดับ2ประเภทเดือน   

1.นางสาวชฎาพร มั่นน้อย กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นาฏศิลป์และการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับตำเเหน่งชนะเลิศประเภทดาว

2.นางสาวเกศินีย์  หมื่นภักดี  กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธูรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับตำเเหน่งรองชนะเลิศลำดับ1ประเภทดาว

3.นางสาวเจนนิษา  เหล่าก้อนคำ  กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ภาษาไทยคณะครุศาสตร์ ได้รับตำเเหน่งรองชนะเลิศลำดับ2ประเภทดาว

นายณราวุฒิ   หนูหว้า กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลPopular Vote

นายนาคิน  พรรคตระกูล กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล ขวัญใจสิงห์อาสา                 

นางสาวโชติกาญจน์  กลั่นกันภัย  กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้รับรางวัล ขวัญใจสิงห์อาสา

นายรัชชานนท์  พนาจารย์ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี     ได้รับรางวัล ผิวสวยสุขภาพดี yb clinic             

นางสาวโชติกาญจน์  กลั่นกันภัย  กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา นาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้รับรางวัล ผิวสวยสุขภาพดี yb clinic

    


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 619

แชร์ข้อมูล ::