โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน(Digital Content)


 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน(Digital Content)


เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย Kyushu Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “การแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ของสำนักงานการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร” ในหัวข้อการผลิตภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด My Favorite things in Bangkok โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ โดยในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 หลักสูตรศิลปกรรม ได้พาผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย เช่น ชุมชนกุฏีจีน วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัย Kyushu Sangyo University และอาจารย์จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาผลงานต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 301

แชร์ข้อมูล ::