ดูงานเรื่องความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในระบบ


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงานเรื่องความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล     ของฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยมี อ. พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ   กล่าวเปิดงาน    

อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

คุณสุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ และทีมงานของฝ่ายสารสนเทศ ตลอดจนคุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในคราวนี้

ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 451

แชร์ข้อมูล ::