ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561


 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ 

1. รศ.ดร.ไทย     ทิพย์สุวรรณกุล     ประธาน
2. รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์       กรรมการ
3. อาจารย์ภาคย์   พราหมณ์แก้ว       กรรมการ  
4. รศ.ธีระดา         ภิญโญ               กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์  กรรมการและเลขานุการ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 597

แชร์ข้อมูล ::