การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและการผสมเครื่องดื่ม


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องสัมนาชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและการผสมเครื่องดื่มเพื่องานธุรกิจ โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผสมเครื่องดื่มเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 308

แชร์ข้อมูล ::