โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2561  ณ ห้อง 1712 อาคาร 1 ชั้น 7  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 476

แชร์ข้อมูล ::