สำนักงานอธิการบดีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้มีการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด และนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู้เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นหลักสากล โดยมี รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ และผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 454

แชร์ข้อมูล ::