โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


 

โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยเชิญวิทยากรนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 3 และนางสาวกิติมา แก้วนะรา เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยาและให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1561

แชร์ข้อมูล ::