แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทย์


 

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทย์


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องสัมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มุ่งหวังให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ทางคณะฯได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 13 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 217 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 401

แชร์ข้อมูล ::