อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ห้องเรียน 9308 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ (General Conversation) โดยมี อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::