การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ


 

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่ายการพัฒนานักศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้สำหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ต.พูแค อ.เสริมพระเกียรติ จ.สระบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 270

แชร์ข้อมูล ::