โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแขวน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องแขวน เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนางเรณู อุกฤษโชค มาเป็นวิทยากร ในการบรรยายการประดิษฐ์เครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง มีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว ไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 367

แชร์ข้อมูล ::