ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางกะอี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้นำชุมชนนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบ้านนาเกลือทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 358

แชร์ข้อมูล ::