โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ


วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับชมรมต้นกล้าอาสา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีใต้ร่มพระบารมีและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้บรรยาย สาธิตและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์สรณา  อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานและขอบคุณผู้บริหารและทีมวิทยากร อาจารย์นพพร  ระรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายสถาพร  เสนาผดุง นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของระลึกแก่ทีมวิทยากร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 522

แชร์ข้อมูล ::