ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑


 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอเกียรติยศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการประกอบด้วย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ ประธานกรรมการ ๒. อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ กรรมการ และ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน ๔.๘๓


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 299

แชร์ข้อมูล ::