อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าห


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่รับผิดชอบ และยังเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 255

แชร์ข้อมูล ::