คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐”


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐”   เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  โดยมี พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นประธานเปิดงาน  

ในงานนี้ ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง  อาจารย์ธิติมา   เกตุแก้ว   อาจารย์เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร  และอาจารย์เอกรินทร์  ตั้งนิธิบุญ  นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยภายในงานนิทรรศการ อาทิเช่น  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบทจากน้ำส้มสายชูหมัก  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมัก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร,  การประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพจากกล้วยตานีสุกเป็นสารจับตัวเพื่อใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาผักโขมสำหรับทาขนมปัง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  และเกมปริศนา เรื่อง “พระมหาชนก”  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1138

แชร์ข้อมูล ::