การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนกา


 

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนกา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-------------------

ทุนอาจารย์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น, ด้านการผลิตและพัฒนาครู

https://drive.google.com/open?id=1SXFzycOMES9k6MorooNmzyTH6BQTMUZ7

 

ทุนบุคลากร ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

https://drive.google.com/open?id=1-v3eo3VL1NRi7Jp1StGoaVokf2dZRVsv

 

ทุนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์

https://drive.google.com/open?id=12CHPrOcUQZuUCeVL3tvVmVqmX5T7UrT2


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 470

แชร์ข้อมูล ::