โครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19


 

โครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19


วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 ณ  Fountaintree Resort Cowboy & Adventure World  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ มีความรักและความสามัคคีกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างมีระบบ  และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคตได้  โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ  เขียดทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและแนะนำความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เข้าโครงการครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 782

แชร์ข้อมูล ::