การแปรรูปวัชพืชในท้องถิ่นเป็นพลังงานและไบโอซาร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนบางปลาวัตวิถี หมู่ 8 บ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   ในชื่อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปวัชพืชในท้องถิ่นเป็นพลังงานและไบโอซาร์  ครั้งที่ 1”   ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรรางวัลนวัตกรรม​ มูลนิธิเบ๊บซี​ รศ.ดร.อรสา​ สุกสว่าง  มาเป็นผู้บรรยายและสาธิต ให้ความรู้กับชุมชนในครั้งนี้  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 383

แชร์ข้อมูล ::