โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


 

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรทั้ง ๔ คณะร่วมดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา โดยผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ เป็นประธานเปิดงานเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะวิทยาการจัดการ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดประดิษฐารามม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่เทียนไปถวาย ณ วัดบุปผารามวรวิหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษา แห่เทียนไปถวาย วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยการแข่งขันผลการตัดสินประกวดตกแต่งต้นเทียน มีดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะครุศาสตร์
4.รางวัลชมเชย องค์การบริหารนักศึกษา
5.รางวัลชมเชยคณะวิทยาการจัดการ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::