วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครบรอบ71ปี


 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครบรอบ71ปี


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 71 ปี ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 71 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระบรม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพิกุลจัน เสร็จแล้ว เป็นพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ซึ่งในงานวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เป็นอดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ตัวแทนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานจำนวนมาก 
ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 71 ปี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ซึ่งประกอบด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ การมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบโล่รางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร สำหรับรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและจิตอาสา ส่วนรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ มอบให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และได้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังได้นำชุดการแสดง จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดแรก คือ ชุดการแสดง “ระบำประทีปสุโขทัย” จากโรงเรียนวัดโสมนัส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ใน ปี พ.ศ.2559 และอีกหนึ่งชุดการแสดง คือ การแสดงชุด “คีตะมวยไทย” จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ในปี พ.ศ.2562 ด้วย 
ขอบคุณภาพ PR.DRU


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 441

แชร์ข้อมูล ::