โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน


 

โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน


วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยอาจารย์ชนิดา  จันทร์งาม  ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับชุมชน  รวมทั้งให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงได้จัดการแสดงเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่  เต้นกำรำเคียว  และนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1902

แชร์ข้อมูล ::