พิธีแห่เทียนพรรษา


 

พิธีแห่เทียนพรรษา


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ไปถวายยังวัดรอบๆ มหาวิทยาลัย อาทิ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดบุปผารามวรวิหาร และวัดประดิษฐาราม โดยมี ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 429

แชร์ข้อมูล ::