กองนโยบายและแผน ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ


 

กองนโยบายและแผน ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ


กองนโยบายและแผน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อจัดทำโครงการเสนอเข้าแผนปฏิบัติการภาค และติดตามการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การของบประมาณตาม Area Based หรือ Agenda Based ในปีงบประมาณ 2564


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 275

แชร์ข้อมูล ::